Projekt

"Od społecznej aktywności do zatrudnienia"

skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj.: gminy: Lublin (gmina miejska), Lubartów (gmina miejska), Lubartów (gmina wiejska), Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Spiczyn           ( gmina wiejska), Głusk (gmina wiejska), Jabłonna (gmina wiejska), Jastków (gmina wiejska), Konopnica         (gmina wiejska), Niedrzwica Duża (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Wólka (gmina wiejska) w szczególności: - osób pozostających bez zatrudnienia; - osób bezrobotnych (wyłącznie III profil pomocy); - osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie); - osób z niepełnosprawnościami; - dzieci i młodzieży wykluczonej; - otoczenia osób wykluczonych. Celem projektu  Od społecznej aktywności do zatrudnienia  jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 Uczestników Projektu wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez:
 • identyfikację potrzeb oraz pośrednictwo pracy,
 • wzmocnienie postawy społecznej i poradnictwo psychologiczne i prawne,
 • nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • nabycie doświadczenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2019r. - 31.07.2020r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Warsztaty kompetencji społecznych.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
 • Szkolenia zawodowe – Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym dobranym pod kątem jego predyspozycji na podstawie IPD, zakończonym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.
 • 3 – miesięczne staże zawodowe.
 • Wsparcie Animatora.
 • Pośrednictwo pracy.
Planowane rezultaty projektu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 26/17K/9M;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 33/20K/13M;
 • - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu       ( łącznie z pracującymi na własny rachunek): 22/14K/8M;
Wartość Projektu: 1 267 049,02 PLN Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 202 249,02 PLN Równość Szans
Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej Unii Europejskiej jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020. Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach. Jednym z priorytetów jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.Działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:
 • przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na zasadach równych    i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza, nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu  w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.