ZASADY REKRUTACJI :

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania jest spełnienie warunków formalnych oraz złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.spolecznaaktywnosc.inbit.pl, w biurze Projektu. Na komplet dokumentów składa się:
  • formularz rekrutacyjny,
  • oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
  • oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • kopia zaświadczenia z PUP o statusie na rynku pracy (jeśli dotyczy)
  • kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia  (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (jeśli dotyczy)
  • kopia orzeczenia/ oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (jeśli dotyczy)